Skip to content
printicon
Show report in:

UMINF 20.14

AI Competence for Sweden vid Umeå Universitet - Rapport 2018-2019

AI Competence for Sweden är en satsning på att höja kompetens inom området artificiell intelligens (AI) i samhället. Sju universitet däribland Umeå universitet inkom till regeringen med förslag på satsning i mars 2018, beslut om en särskild satsning på ”utveckling av högskoleutbildning” och utveckling av en nationell plattform som stödjer utbildning, forskning och samverkan kom i juni 2018. Chalmers utsågs att leda satsningen, liksom rapportering. Regeringen beslutade om förlängning av satsningen under 2019 i juni 2019 med motsvarande finansiering. Universiteten har genomfört uppdraget i viss mån olika beroende på förutsättningar. Denna rapport sammanfattar arbetet inom AI Competence vid Umeå universitet.

Totalt har det varit fler än 1.250 deltagande i aktiviteter som AI Competence for Sweden har anordnat eller deltagit i under 2018-2019 i Umeåregionen. Eftersom vi har funnit insatserna värdefulla, är planeringen inför 2020 att fortsätta med detta och ytterligare utveckla samverkan med industri för att bygga plattformen för samverkan kring utbildning och forskning, både lokalt och nationellt. Detta görs bland annat genom initiativet Digital Impact North, som beskrivs i avsnittet för samverkansplattform. Denna rapport är alltså en summering av genomförda de senaste 1,5 åren, och pågående insatser som vi föreslår ska fortsätta under kommande år. Insatser som gjorts beskrivs i följande sektioner och har syftat till att i) kartlägga behov, ii) utveckla infrastruktur kring AI-relaterad utbildning, samverkan och forskning, lokalt, regionalt och nationellt, iii) initiera utveckling av ny utbildning/fortbildning, samt iv) förstärka existerade utbildning och kurser med nya eller vidareutvecklade inslag av artificiell intelligens.

Keywords

No keywords specified

Authors

Helena Lindgren , Karin Danielsson , Per Holm , Tommy Löfstedt , Anna Mannelkvist , Ola Ringdahl and Patrik Rydén

Back Edit this report
Entry responsible: Helena Lindgren

Page Responsible: Frank Drewes
2024-06-17